Privacy en disclaimer

Verheggenmode (Kamer van Koophandel 61494585, hierna “verheggenmode”) verleent je hierbij toegang tot verheggenmode.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door verheggenmode en derden zijn aangeleverd. verheggenmode behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan jou mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.


Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van verheggenmode.In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type-, reken- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Auteursrechten Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij verheggenmode. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van verheggenmode, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en zal op onze website worden gepubliceerd.

De persoonsgegevens zullen door van Rijt automatisering worden bewaard voor de duur van de overeenkomst, 3 maanden na beëindiging van de overeenkomst zullen alle persoonsgegevens worden verwijderd.

 

Rechten betrokkenen
U heeft het recht om een verzoek bij ons in te dienen tot inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Hiernaast heeft u het recht om ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Voor vragen over dit privacy statement en de verwerkingen die verheggenmode doet kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.
Een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering, dan wel beperking en bezwaar kunt u schriftelijk via email of per post indienen. 

 

Verheggenmode

Dorpstraat 33

6093 EA Heythuysen
info@verheggenmode.nl

0475-494040

Klachten
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door verheggenmode, neem dan contact op met verheggenmode vi a bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht.